giới thiệu
quy chế
(ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HLYH ngày 28/4/2016 của
Hội Laser Y học tỉnh Bình Dương)
 
CHƯƠNG I
ĐIỀU KHOẢN CHUNG
 
Điều 1. Quy chế này quy định lề lối làm việc của Ban Chấp hành Hội Laser Y học Bình Dương (gọi tắt là Ban Chấp hành) là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ đại hội.

Điều 2. Ban Thường trực Hội Laser Y học Bình Dương (sau đây gọi tắt là Ban Thường trực) do Ban Chấp hành bầu ra để thay mặt Ban Chấp hành chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Hội giữa hai kỳ đại hội.
 
CHƯƠNG II
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH
 
Điều 3. Ban Chấp hành có trách nhiệm và quyền hạn

a) Cụ thể hóa Điều lệ Hội Laser Y học Bình Dương đã được Đại hội Đại biểu Hội Laser Y học Bình Dương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016- 2020 thông qua.

b) Tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Laser Y học Bình Dương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016- 2020, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Hội giữa hai kỳ đại hội và quyết định cơ cấu tổ chức của Ban Chấp hành.

c) Tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương.

d) Phân công nhiệm vụ các ủy viên Ban chấp hành và các Ban chuyên môn của Hội.

đ) Theo dõi giám sát các hoạt động về tài chính của Hội, hoạt động của các chi hội trực thuộc Hội.

e) Nghe báo cáo, góp ý kiến về hoạt động của Ban Thường trực.

f) Sơ kết công tác hoạt động Hội, công tác thi đua thường kỳ và đột xuất khi có yêu cầu.

g) Tổ chức hội nghị giữa kỳ và đại hội khi hết nhiệm kỳ.

Điều 4. Ban Thường trực có trách nhiệm và quyền hạn

a) Có trách nhiệm theo dõi việc tổ chức thực hiện các hoạt động của Hội, các ban chuyên môn và các chi hội trực thuộc Hội.

b) Thay mặt Ban Chấp hành hướng dẫn các hoạt động của các ban chuyên môn của Hội, các chi hội trực thuộc và hội  viên theo đúng chủ trương Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của đại hội.

c) Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành về hoạt động của mình.

1. Chủ tịch Hội

a) Là người đứng đầu tổ chức Hội, chịu trách nhiệm trước Hội và trước pháp luật về mọi hoạt động đối nội, đối ngọai của Hội Laser Y học Bình Dương.

b) Có nhiệm vụ chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Hội suốt nhiệm kỳ, triệu tập và chủ trì các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của Ban Chấp hành, Ban Thường trực, đề xuất những định hướng có tính chiến lược cho sự phát triển của Hội; Quyết định các vấn đề đã được tập thể nhất trí thông qua.

c) Trực tiếp phụ trách về tài chính (chủ tài khoản), chỉ đạo công tác tổ chức Hội.

d) Giúp việc Chủ tịch có Ban Thường trực, Thư ký, các ban chuyên môn của Hội và Văn phòng Hội.

2. Các Phó Chủ tịch

a) Khi Chủ tịch vắng mặt, chọn cử một trong các phó chủ tịch làm nhiệm vụ  thường trực, thay Chủ tịch điều hành công tác để thực hiện những vấn đề đã được tập thể nhất trí thông qua trong thời gian vắng mặt.

b) Các phó chủ tịch khác có trách nhiệm giúp Chủ tịch trong những mặt công tác được Chủ tịch phân công cụ thể và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch những kết quả của những mặt công tác đó.

3. Thư ký

Điều hành chuyên trách Văn phòng Hội để giải quyết công việc hàng ngày tại Văn phòng và thực hiện công tác hành chính.

 Điều 5. Ủy viên Ban Chấp hành

a) Ủy viên Ban Chấp hành ngoài trách nhiệm đã được Ban Chấp hành phân công, chịu trách nhiệm theo dõi và đôn đốc mọi hoạt động của Chi hội nơi sinh hoạt.

b) Các Ủy viên Ban Chấp hành, được phân công phụ trách một hoặc một số công việc cụ thể; chủ động xây dựng  kế hoạch tổ chức thực hiện phần việc được phân công, góp phần vào việc tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội. 

 
CHƯƠNG III
HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG HỘI

 
Điều 6. Là bộ phận có chức năng hành chính của Hội, có nhiệm vụ cụ thể sau:

a) Đảm bảo các hoạt động về hành chính, văn thư lưu trữ, thông tin liên lạc của Hội đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo của Chủ tịch, công tác điều hành của Thư ký, theo đúng Luật hành chính của Chính phủ qui định.

b) Đảm bảo hậu cần phục vụ cho các hoạt động thiết yếu của Hội gồm các dịch vụ để phục vụ cho các cuộc sinh hoạt do Hội tổ chức.

c) Quản lý sử dụng, bảo quản tài sản, giúp Chủ tịch Hội quản lý chi tiêu nguồn kinh phí của Hội theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 7. Thư ký phụ trách hoạt động của Văn phòng Hội. 

 
CHƯƠNG IV
CHẾ ĐỘ SINH HOẠT, BÁO CÁO
 
Điều 8. Chế độ sinh hoạt

a) Ban Chấp hành: Sinh hoạt mỗi quý 01 lần, trường hợp đột xuất có ít nhất 2/3 Uỷ viên Ban Chấp hành yêu cầu.

b) Ban Thường trực: Mỗi tháng họp 01 lần.

Điều 9. Chế độ báo cáo

a) Hội Laser Y học Bình Dương và các chi hội, Ban chuyên môn thực hiện chế độ báo cáo định kỳ quý, sáu tháng và mỗi năm, trừ báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

c) Áp dụng thư điện tử (Email) trong giao dịch để  báo cáo định kỳ, trao đổi công tác trong nội bộ Hội Laser Y học, các Ban chuyên môn và các chi hội trực thuộc.
 
CHƯƠNG V
HIỆU LỰC THI HÀNH
 
Điều 10. Quy chế này được thông qua tại phiên họp Thường trực Ban Chấp hành ngày 24 tháng 4 năm 2016.

Điều 11.  Ban Thường trực tổ chức thực hiện kể từ ngày ký ban hành và thay thế các quy chế ban hành trước đây.

Điều 12. Chỉ có Thường trực Ban Chấp hành Hội Laser Y học Bình Dương mới có quyền thay đổi bổ sung quy chế này.

Tải file
 
                                                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

địa bàn triển khai ứng dụng laser quang châm

Tổng lượt truy cập: 1.340.941

Đang online: 40